Gizlilik ve Güvenlik

GİZLİLİK VE GÜVENLİK

Mavi Pencere Güzel Sanatlar Tas. Yap. San. Tic. Ltd. Şti. ( TERRAZZOSTORE / Şirket ) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ( Kanun ) 10uncu maddesi uyarınca hazırladığımız ve şirketin kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız.

1.Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Mavi Pencere Güzel Sanatlar Tas. Yap. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından aşağıda açıklanan kapsamlar doğrultusunda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.

2.Veri İşleme

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen ilke, şart ve amaçlarına uygun olarak TERRAZZOSTORE tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.

 • Şirket’in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
 • Kurumsal iletişim ve şirket güvenliğini sağlamak,
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerinden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması, dönemsel kampanyalar için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
 • İmzalanan sözleşme ve protokollere ilişkin iş ve işlemlerin icrası,
 • Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket’in sunduğu hizmetlere yönelik memnuniyet ve şikâyet süreçlerinin yönetimi,
 • Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,
 • Şirket’in ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,
 • Yasal düzenlemelerin zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak ve ileride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda ispat yükümlülüğünü yerine getirmek.

TERRAZZOSTORE , çalışan ve müşterilerine ilişkin edindiği bilgileri, söz konusu gerçek ve/veya tüzel kişinin bilgisi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyeti dışında hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamaktadır.

3.Aktarım

Müşterilere ve çalışanlara ilişkin kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, TERRAZZOSTORE tarafından aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda şirketin iş ortakları, potansiyel iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken
yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

 • Sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması, müşterilerden alınan uygulama görsellerinin internet sayfamız ve sosyal medya hesaplarımızda kullanılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ile dönemsel kampanyalar için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
 • Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi.

4.Yöntem

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde izah edildiği amaçlar doğrultusunda, Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla satış sözleşmesi ve mesafeli satış sözleşmeleri ile toplanmakta olup, verilerin toplanması ve işlenmesine dair hukuki sebepler aşağıdadır:

 • Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle saklanması,
 • Şirketin sunduğu hizmet ve sonrasında ilgili desteğin sağlanması,
 • Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla saklanması,
 • Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketin meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması,
 • Kişisel verilerin şirketin herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla saklanması,
 • Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi,
 • Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri sahiplerinin açık rızasının bulunması.

5.Kanuni Haklar

Kişisel verisi işlenen gerçek ve tüzel kişi ( İlgili Kişi ), TERRAZZOSTORE’a başvurarak kullanmak üzere kendisiyle ilgili aşağıdaki haklara sahiptir :

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve varsa kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bu düzeltimin bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve varsa kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bu imhanın bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

6.Toptan Talepler

Geniş bir ürün yelpazesi sattığımız için satın aldığınız ürünlere göre kargo yöntemleri ve politikalar değişebilir. Lütfen bir ürün satın almadan önce açıklamayı dikkatlice okuyunuz. Klasik ve platten serilerimiz sadece 500 m2 ve üzeri alışverişlerde mevcuttur. Terrazzo karoların fiyatı nakliye ücretini ve vergi ücretlerini içermez. Aksine tüm aksesuarlarımızda ve sehpalarımızda kargo ücreti fiyata dahildir.

7.Ödeme Metotları

Kredi / Banka Kartları
EFT/HAVALE